Nhan đề : An Gian iep Lng Danh The Gii
  Tác giả : Thach V Ba - Nghi Hong Van (Chu Bien)
  Năm XB : 2002
  Nhà XB : Cong An Nhan Dan
  Thể loại : Tham khao
  Giá bìa : 44500 Ð
  Số trang : 467

Pham Ngoc Huyen - Tran Thanh (Hieu nh)

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn   www.phuongnamvh.com