VIDEO TITLE : THOI TRANG - HOA HAU - HUU NGHI THE GIOI VA DONG NAM A (PHAN 3)

  Nhan đe : Thi trang - Hoa Hau - Hu Ngh The Gii va ong Nam A (Phan 3)
  Thể loại : Chng trnh san khau
  Available : Video Tape

1) Mua ngay hoi Viet Nam
Bien ao : ang Cng Am nhac : Quang Vinh
2) Gii thieu cac Hoa hau
3) Gii thieu Ban giam khao
4) Trnh dien trang phuc da hoi
Nha may Hong Ty
5) Trnh dien thi trang non
Non Sn
6) Thi trang phuc oc ao
7) Thi the hnh (Thi trang ao tam)
Nha may Xuan Thu
8) Thi ng x cua 10 Hoa hau vao chung ket
9) Cong bo ket qua va trao giai
- Giai cua cac nha tai tr
- Hoa hau va cac A hau Asean
- Hoa hau va cac A hau Hu Ngh

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com