VIDEO TITLE : TU HOC - KHIEU VU NGHE THUAT (TAP 5)

  Nhan đe : T hoc - Khieu Vu Nghe Thuat (Tap 5)
  Thể loại : Chng trnh san khau
  Available : Video Tape

1) Rumba
vu s : nh Sn & Ngoc Tuyen
2) Samba
vu s : Hoang Thong & My Duyen
3) Pasodoble
vu oan : Hoang Thong
4) Swing waltz
vu s : nh Sn - Le Anh - Huynh Nguyen - Kim Hau - Van Man - Dieu Hien
5) Rapvu s : Hoang Nhan - Van Tam - c Thang - Anh Tuan - Minh Thuy - Dieu Hien - Le Anh - Minh Sang - Quoc Dung - Ngoc Tu - Trng Giang - Kim Hau - Hng Toan - Kim Thuy - Thuy Hang
6) Twist rock
Anh Tuan - c Thang - Ninh Thuy - Dieu Hien - Le Anh - Kim Hau - Kim Thuy - Minh Sang - Thuy Hang - Ngoc Tuyen - Ngoc Tu

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com