VIDEO TITLE : DONG SONG THOI GIAN

  Nhan đe : Dong Song Thi Gian
  Thể loại : Phim tai lieu
  Available : Video Tape

Video tai lieu 300 nam Sai Gon - TP. Ho Ch Minh
Bien kch va li bnh: Huynh Ngoc Trang
Bien tap: Nguyen Ho
ao dien: Le Phong Nam , Nguyeng Tng Phng
Quay phim: Vu Minh Phng , Le Trung Thanh
Am nhac: Van Thanh Nho
Dng phim: Nguyen The Dan , Ho Ngoc Trieu
Co van nghe thuat: Giao s Tran Trong ang an
Chu nhiem: Phan nh Suy
Giam oc san xuat: Phan Th Le
Trnh bay: Viet Hai
Giay phep so 1542/VHIT-SK-A.
Ngay 3.10.1997

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com